Reglement Grote optocht Breda

Reglement Grote Optocht 11 oktober 1991 / 12 november 2012

Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Grote Optocht van Breda een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Een doelstelling waarbij zowel deelnemers als toeschouwers welvaren. Deze doelstelling kan niet door dit reglement worden gewaarborgd, maar juist door de naleving ervan door de optochtdeelnemers.

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Definities:
a. Stichting Bredase Carnaval Viering, hierna te noemen BCV: de stichting die tot doel heeft de organisatie van de carnavalsviering in Breda als een vrolijk en folkloristisch
feest ten behoeve van de Bredase burgerij;
b. Commissie Optochten: de commissie welke namens en onder verantwoording van de BCV onder andere de Grote Optocht organiseert;
c. Grote Optocht: een optocht van carnavaleske uitbeeldingen die jaarlijks op de carnavalsmaandag wordt gehouden van circa 13.00 uur tot 18.00 uur.
2. Door inschrijving als deelnemer aan de Grote Optocht onderwerpt deze zich
onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
3. Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de Grote Optocht worden uitgesloten c.q. kan onmiddellijk uit de Grote Optocht worden verwijderd. Beslissingen hieromtrent worden uitsluitend genomen door de voorzitter van de Commissie Optochten of diens plaatsvervanger.

Artikel 2. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
1. De BCV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden, schade en /of voor, door de deelnemers, aan derden toegebrachte schade/letsel.
2. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
3. Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), waaronder begrepen: auto’s, motoren, vrachtauto’s, bussen, tractoren, bromfietsers etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
4. De BCV zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
5. Deelname aan de Grote Optocht geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 3. DEELNAME
1. De deelname aan de Grote Optocht is gratis en staat voor iedereen open die ouder is dan 16 jaar en uit Breda afkomstig of lid van een Bredase carnavalsvereniging is.
2. Deelnemers die niet uit (Groot-) Breda afkomstig of geen lid zijn van een Bredase carnavalsvereniging zijn, kunnen alleen deelnemen aan de Grote Op tocht met een Grote Wagen, zoals omschreven in artikel 8, lid 2, in de categorie G (Randgemeenten).
3. De Commissie Optochten is gerechtigd deelnemers voor de Grote Optocht uit te nodigen, buiten mededinging naar de prijzen.
4. Deelnemers uit Breda die in betreffende carnavalsjaar al een prijs hebben gewonnen in een optocht, behoudens de optocht in een Bredase wijk, kunnen alleen nog in de Grote Optocht deelnemen buiten mededinging naar de prijzen.
5. Iedere deelnemer die bij haar of zijn uitbeelding gebruik maakt van bestaande figuren of onderdelen daarvan dient, voor deelname aan de Grote Optocht, hiervoor goedkeuring te krijgen van de voorzitter van de Commissie Optochten of diens plaatsvervanger.
6. In de maand oktober of november wordt jaarlijks een Vergadering van Optochtdeelnemers gehouden waarin nadere informatie over deelname aan de Grote Optocht verstrekt wordt. De plaats, de datum en het tijdstip voor deze vergadering wordt door de BCV bekend gemaakt door middel van uitnodigingen aan, bij de BCV bekende, optochtdeelnemers en door publicaties in de media.

Artikel 4. INSCHRIJVING
1. Inschrijving voor deelname aan de Grote Optocht kan uitsluitend geschieden op de jaarlijkse Inschrijfmiddag in januari. De plaats, de datum en het tijdstip voor deze Inschrijfmiddag wordt door de BCV bekend gemaakt door middel van uitnodigingen aan, bij de BCV, bekende deelnemers en door publicaties in de media.
2. De Commissie Optochten is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de Grote Optocht passen of die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
3. Bij de inschrijving dient iedere deelnemer op te geven in welke categorie hij of zij wenst deel te nemen. De uiteindelijke beslissing over de indeling ligt bij de Commissie Optochten.
4. Voor de categorieën A (Grote Wagens), B (Kleine Wagens) en G (Randgemeenten) dient bij de inschrijving een ontwerp ingediend te worden dat een goed beeld geeft van de uiteindelijke uitvoering van de wagen.

Artikel 5. UITVOERING UITBEELDINGEN
1. Iedere deelnemer dient haar of zijn uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.
2. Het voeren, uitbeelden of op enige andere wijze maken van reclame tijdens de Grote Optocht is ten strengste verboden.
3. De uitvoering dient van een dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet in gevaar komt.
4. Wielen van wagens en trekkend voertuig dienen te zijn afgeschermd.
5. Deelnemers uit de categorieën A (Grote Wagens), B (Kleine Wagens) en G
(Randgemeenten) zijn verplicht deugdelijke brandblusapparatuur mee te voeren en dienen
ervoor zorg te dragen dat deze brandblusapparatuur direct voorhanden is.
6. Het is niet toegestaan bij de uitbeelding of de voortbeweging van de uitbeelding levende dieren te gebruiken.
7. Deelnemers met uitbeeldingen welke beledigend kunnen zijn aan: een geloof of geloofsovertuiging, (ingrijpende-) maatschappelijke gebeurtenissen, personen en/of
bevolkingsgroepen kunnen worden uitgesloten van deelname.

Artikel 6. AANVANG OPTOCHT
1. Alle deelnemers uit de categorieën A (Grote Wagens), B (Kleine Wagens) en G (Randgemeenten) dienen zich een uur en de deelnemers uit de overige categorieën een
half uur voor het vertrek van de Grote Optocht op de, in de Optochtroute, aangegeven locatie te melden.
2. Voor de categorieën A (Grote Wagens), B (Kleine Wagens) en G (Randgemeenten), is in de Optochtroute een aanrijdroute naar de opstelplaats aangegeven.
3. De Grote Optocht zal beginnen om ong.13.00 uur. Deelnemers die zich te laat melden, lopen het risico dat zij niet meer kunnen worden ingedeeld en kunnen van deelname worden uitgesloten.
4. Alle deelnemers dienen zich op volgorde van de verstrekte volgnummers op te stellen.
5. De volgnummers moeten worden opgehaald tijdens de zogenaamde Lintjesregen, die jaarlijks wordt gehouden de maandag voor carnaval. Alle ingeschreven deelnemers krijgen hiervoor een uitnodiging.

Artikel 7. OPTOCHT
1. Tijdens de Grote Optocht zullen door de Commissie Optochten Optochtcommissarissen worden aangesteld die herkenbaar zijn.
2. Deze Optochtcommissarissen zullen toezien op de naleving van dit reglement en zorgdragen voor een goed verloop van de optocht.
3. De Optochtcommissarissen kunnen tijdens de Grote Optocht worden bijgestaan door Optochtbegeleiders, die herkenbaar zijn.
4. Eventuele onregelmatigheden tijdens de Grote Optocht dienen direct bij de Optochtcommissarissen of Optochtbegeleiders gemeld te worden.
5. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de Optochtcommissarissen te allen tijde stipt op te volgen en alle door hen gewenste medewerking te verlenen.
6. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers dienen alle deelnemers uit de categorieën A (Grote Wagens), B (Kleine Wagens) en G (Randgemeenten) zorg te dragen voor twee personen die voor en twee personen die achter de wagen lopen en toezien op een veilige en onbelemmerde doorgang van de wagen.
7. Iedere deelnemer dient zijn volgnummer duidelijk zichtbaar voor zich uit te voeren of te dragen.
8. Iedere deelnemer dient zich tijdens de Grote Optocht aan zijn of haar, in overeenstemming met het volgnummer, ingedeelde plaats in de Optocht te houden, behoudens afwijkende aanwijzingen van de Optochtcommissarissen.
9. De gehele Optochtroute dient door alle deelnemers te worden gevolgd, behoudens afwijkende aanwijzingen van de Optochtcommissarissen.
10. Het gebruik van alcoholhoudende drank tijdens de Grote Optocht is verboden.
11. Personen die onder duidelijke invloed van alcohol verkeren kunnen uit de Grote Optocht worden verwijderd c.q. van deelname worden uitgesloten.
12. Chauffeurs van wagens dienen te voldoen aan de vereisten die de Wegenverkeerswet aan hen stelt voor het besturen van deze wagens. Er wordt in dat kader met name gewezen op het hebben van een rijbewijs en het niet onder invloed van alcohol verkeren.
13. De Optochtroute zal op de Vergadering van Optochtdeelnemers, de Inschrijfmiddag en op de Lintjesregen beschikbaar zijn.
14. De Commissie Optochten is, indien omstandigheden daartoe noodzaken, gerechtigd de Optochtroute, zonder voorafgaande mededeling, te wijzigen.
15. Het is deelnemers van de optocht niet toegestaan om confetti te strooien, uit te delen of op andere wijze over de route te verstrooien en verspreiden.

Artikel 8. CATEGORIEËN
1. Er worden de navolgende categorieën onderscheiden:
A. Grote Wagens, al dan niet mechanisch voortbewogen;
B. Kleine Wagens, al dan niet mechanisch voortbewogen;
C. Grote Groepen, 10 of meer personen;
D. Kleine Groepen, 3 tot en met 9 personen;
E. Paren, 2 personen;
F. Individuelen, 1 persoon;
G. Randgemeenten.
2. De afmetingen van de Grote Wagens mogen:
*aan de bovenkant niet breder zijn dan : 3 meter,
*aan de onderkant niet breder zijn dan : 4 meter,
*niet hoger zijn dan : 8 meter,
*niet langer zijn dan (zonder trekker) : 12 meter,
*en niet korter zijn dan (zonder trekker) : 8 meter.
Afmetingen overeenkomstig met tekening artikel 8 lid 2, zie bijlage 1

3. De afmetingen van de Kleine Wagens mogen:
*aan de bovenkant niet breder zijn dan : 3 meter,
*aan de onderkant niet breder zijn dan : 4 meter,
*niet hoger zijn dan : 6 meter,
*niet langer zijn dan (zonder trekker) : 8 meter,
*en niet korter zijn dan (zonder trekker) : 5 meter.
Afmetingen overeenkomstig met tekening artikel 8 lid 3, zie bijlage 2
4. Op speciaal verzoek kan door de Commissie Optochten eventueel goedkeuring verleend worden voor afwijkende maten.
5. Iedere deelnemer dient er zorg voor te dragen dat zijn of haar wagen ( klein en groot)deze brug kan passeren zonder zijn of haar wagen en/of de brug inclusief wegdek te beschadigen. Voor zowel de kleine als grote wagen dient met i.v.m. de te passeren brug over de haven rekening te houden met de hoogte van de wagen t.o.v. het wegdek. Hiervoor is in onderstaande tabel een minimale maat aangegeven.

wielbasis_tabel

Voor verdere informatie betreffende de te passeren brug verwijzen wij u naar de tekening onder bijlage 3 van dit reglement.

Artikel 9. JURERING
1. De jury wordt voorgedragen door de Commissie Optochten en benoemd door het bestuur van de BCV.
2. De jury bestaat uit minimaal 3 personen voor de categorieën A en B en uit minimaal 3 personen voor de overige categorieën.
3. Elk jurylid hanteert de volgende beoordelingsnormen:
a) carnavalesk : maximaal 20 punten;
b) idee : maximaal 10 punten;
c) uitbeelding : maximaal 10 punten;
d) uitvoering : maximaal 10 punten;
e) actie : maximaal 10 punten; (maximaal 20 punten bij categorieën A (Grote Wagens), B (Kleine Wagens) en G (Randgemeenten).
Per jurylid kunnen derhalve maximaal 60 punten aan een uitbeelding worden toegekend (maximaal 70 punten bij categorieën A (Grote Wagens), B (Kleine Wagens) en G (Randgemeenten).
4. Indien een deelnemer minder dan 50 % van het maximaal te behalen punten haalt, komt deze niet voor een prijs in aanmerking.
5. De aankleding c.q. de versiering van de voertuigen, waarmee de wagens uit de categorieën A (Grote Wagens), B (Kleine Wagens) en G (Randgemeenten) worden voortbewogen, zal in de jurering worden meegenomen.
6. De bekendmaking van de prijzen vindt plaats na de Grote Optocht, tussen 18.30 en 19.30 uur, in een, in de Optochtroute, aangegeven gelegenheid.
7. Klachten over deelnemers dienen uiterlijk binnen 2 keer 24 uur schriftelijk bij de voorzitter van de Commissie Optochten of diens plaatsvervanger gemeld te zijn. De jurering zal echter normaal doorgang vinden. Een eventueel gewonnen prijs zal pas al dan niet worden uitgereikt als over de klacht is beslist.
8. De uitslag van de jury is bindend, behoudens het in het vorige lid bepaalde.

Artikel 10. PRIJZEN
1. Het prijzenschema zal op de Vergadering van Optochtdeelnemers, de Inschrijfmiddag en de Lintjesregen beschikbaar zijn.
2. De BCV zal de prijzen zo spoedig mogelijk na carnaval op een door de deelnemer, op het inschrijfformulier, opgegeven giro- of bankrekening overmaken.
3. Indien de prijs niet kan worden overgemaakt op een giro- of bankrekening, kan deze tot maximaal 11 weken na De Grote Optocht bij het secretariaat worden afgehaald. Mochten prijzen dan nog niet zijn opgehaald dan vervallen deze.\

Artikel 11. SLOTBEPALINGEN
1. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de BCV, eventueel na advies te hebben ingewonnen bij haar Commissie Reglementen en Geschillen. Voor zover een eventuele beslissing onverwijld moet worden genomen dan is daartoe de voorzitter van de Commissie Optochten of diens plaatsvervanger bevoegd.
2. Voor zover de toepassing van de bepalingen van dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is de voorzitter van de Commissie Optochten gerechtigd uitzonderingen daarop te maken en /of afwijkende maatregelen te nemen.

Bijlage 1: Afmetingen overeenkomstig met tekening artikel 8 lid 2

bijlage_1

Bijlage 2: Afmetingen in overeenstemming met tekening artikel 8 lid 3

bijlage_2

Bijlage 3: Tekening brug

bijlage_3

X